Algemene voorwaarden

1: Definities

1. Toejoe(.nl, .be en .net): een project van Royston Smith en Lydia de Jongh, wonende te (7381 BE) Klarenbeekseweg 91-5 Klarenbeek, NL.

2. Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van deze website zoals beschreven in artikel 2.

3. Bezoeker: Bezoeker van deze website die zich niet registreert. Dat kan een willekeurig persoon zijn, alsmede een persoon of groep personen tot wie de Gebruiker zich richt.

4. Tijdelijke Ban, "Banned", "tijdelijk gebanned" of soortgelijke benamingen: Het tijdelijk weren van het ingelogde deel van de website waarbij maatregelen tussen Toejoe en Gebruiker worden afgesproken. Gebruiker zal vanwege een Ban niet worden gecompenseerd.

5. Definitieve Ban, etc, waarbij het tijdelijke aard zoals bedoeld in sub 4 van dit artikel omgezet wordt in een permanente, dus definitieve aard. In zulks geval zullen er geen teruggave van de gegevens en/of betalingen plaatsvinden en worden de gegevens vernietigd zoals de Nederlandse Wet dit voorschrijft.

2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle zaken dat betrekking heeft op (gebruikmaking van de website van) Toejoe.nl, alsmede, voor zo ver van toepassing, op diensten zoals (maar niet beperkt tot) het aanmaken van een account, of de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

3: Gebruiksdoel

1. Uw gegevens blijven in alle gevallen eigendom van u, de Gebruiker, uitgezonderd de door ons samengestelde metadata, zoals statistieken, inzichten, anonieme cases, etc.

2. Toejoe.nl zal als goed huisvader het juiste gebruik van uw gegevens waarborgen. Dit houdt onder andere in dat de gegevens niet blootgesteld wordt aan ondeskundig gebruik, of dat uw gegevens doorgegeven of doorverkocht worden aan derden.

3. De Gebruiker zorgt ervoor dat de inhoud en de gegevens overeenkomt conform de Nederlandse wetgeving en overeenstemt met goed gedrag en goede zeden.

4. Bij verdenking van onjuist gebruik van het product door Gebruiker, of door anderen (hierbij valt te denken aan zgn. 'hackers') zal Toejoe.nl ad-hoc maatregelen nemen om verdere schade te beperken. Dit kan in uiterste gevallen resulteren in het tijdelijk buitengebruik-stelling van de website.

5: Fair Use Policy Het dataverkeer is voor onze rekening, daarom wordt u, als Gebruiker, dringend verzocht niet meer bestanden te uploaden dan strikt noodzakelijk.

6. Bij, onverhoopt, constatering van overschrijding van sub 2, zal Toejoe alle maatregelen treffen om de schade voor de Gebruiker of Bezoekers te beperken, en de betrokken Gebruiker(s)/Bezoekers(s) inlichten. Toejoe wijst echter alle aansprakelijkheid, zowel financieel als niet-financieel, van de hand.

7. Bij, onverhoopt, constatering van overschrijding van dit artikel, wordt de Gebruiker terstond tijdelijk gebanned. Indien de overschrijding dermate ernstig is zal Toejoe aanspraak maken op artikel 4 (Misbruik).

4: Misbruik

1. Bij constatering van strafbare feiten zoals deze beschreven zijn door de Nederlandse wetgeving, zal onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwingen aangifte worden gedaan bij de politie. Daarnaast zal de gebruiker definitief worden gebanned zoals bedoeld in artikel 1 sub 5.

2a. Mocht u, als Gebruiker of als Bezoeker, misbruik of pogingen daartoe constateren (de zgn. sociale controle), verzoeken wij u dit dringend aan Toejoe.nl door te geven, of, afhankelijk van de zwaarte ervan, aan Justitie, voor zover de wet dit toelaat. In het geval dat u aan Justitie feiten doorgeeft, zouden we het bijzonder op prijs stellen als u dit eveneens aan ons doorgeeft. Dit om passende maatregelen, en communicatie met overheden, te bespoedingen.

2b. Wij zullen hiertoe op termijn een meldingsknop maken ("dit is niet ok", of iets in die trant). Indien een meldingsknop niet werkt of niet aanwezig is, verzoeken wij u uw melding te doen per mail, naar info (apenstaartje) toejoe.nl.

3. Indien er sprake is van twijfel over misbruik van Toejoe, zal een advocaat of een bevoegd gezaghebbende worden geconsulteerd. Toejoe zal echter wel voor zekerheid kiezen, door Gebruiker (in ieder geval tijdelijk) te Bannen.

4. In geval van smaad, laster, etc, etc, waarbij Toejoe wordt misbruikt, zal dit eveneens beschouwd worden als een strafbaar feit/feiten en zal Toejoe passende maatregelen treffen, waarbij aangifte bij de politie of melding bij een overheid niet wordt uitgesloten.

5. In geval Gebruiker niet blijkt te zijn wie hij/zij is, zal deze permanent worden Geband.

5: Kosten

1a. Het aanmaken van een account is tijdelijk gratis. Op termijn willen we een vergoeding vragen van EUR 5,00 per account, en EUR 2,00 voor iedere opvolgende kalenderjaar.

1b. Reeds uitgegeven gratis accounts blijven gratis voor de rest van het accountduur, dus ook voor opvolgende jaren.

2. Voor de redenen waarom wij een vergoeding willen vragen leest u hier (opent in een nieuwe venster).

3. Het raadplegen van deze website, zonder u in te schrijven, is uiteraard gratis.

4. Ieder jaar zal twee maanden voor verstrijken van het jaar automatisch een mail gezonden worden met daarin een betaalverzoek met daarin een iDeal-link. Bij betaling daarvan wordt het abonnement automatische met een jaar verlengd. DIT GELDT NIET VOOR REEDS UITGEGEVEN GRATIS ACCOUNTS ZOALS ONDER LID 1A EN 1B VERMELD.

5. Er kan geen restitutie plaatsvinden, tenzij er plausibele redenen aanwezig zijn. Overlijden van de Gebruiker, alsmede een Ban, is voor Toejoe geen reden voor restitutie.

6: Wetgeving

Alle overeenkomsten, diensten en toegepaste verbanden die zijn afgesloten tussen Toejoe en Gebruiker en eventuele derde partijen vallen onder de Nederlandse wetgeving.

7: Bevoegde rechter

Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Toejoe en Gebruiker kennis te nemen, waarbij het niet gaat om strafbare feiten. Zie ook artikel 4 (Misbruik).

8: Geheimhouding

1. Toejoe.nl verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van Gebruiker waarvan deze gegevens naar enig persoon herleid kan worden, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

2. Bij constatering van een feit, zoals beschreven in artikel 4 (Misbruik), zal Toejoe het dossier in kwestie afstaan aan Justitie, indien zij, met overlegging van een door de Officier van Justitie ondertekend bevel, hierom verzoekt.